REGULAMIN USŁUGI NEXTCOMMERCE

Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z portalu internetowego NextCommerce.io, warunki zawierania Umowy i korzystania z Usług świadczonych przez Operatora, a także zakres odpowiedzialności oraz wszelkie inne informacje o charakterze porządkowym.

§1 DEFINICJE

1. Operator – Droplo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16 zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000789369 w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 8863009117. Operator jest właścicielem Serwisu i świadczy Usługę określoną w niniejszym Regulaminie.

2. Serwis – portal internetowy NextCommerce działający pod adresem internetowym https:/nextcommerce.io prowadzony przez Operatora, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

3. Użytkownik - osoba prawna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą posiadająca zdolność do czynności prawnych lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

4. Konto / Konto Użytkownika – konto administracyjne służące do korzystania z Usługi, zgodnie z wybranym przez Użytkownika planem rozliczeniowym.

5. Usługa – usługa elektroniczna w rozumieniu w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z dnia 9 września 2002 r.) dostępna w ramach Kont Użytkowników, służąca do uruchomienia sprzedaży internetowej na stronie internetowej lub blogu Użytkownika.

6. Klient końcowy – osoba dokonująca zakupu na stronach internetowych Użytkownika z wykorzystaniem Usługi i mechanizmów udostępnionych przez Operatora.

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Poprzez przyjęcie niniejszego regulaminu Użytkownik decyduje się skorzystać z Usługi umożliwiającej prowadzenie sprzedaży internetowej z wykorzystaniem mechanizmów udostępnionych przez Operatora. Uruchomienie Usługi możliwe jest poprzez Serwis Operatora.

2. Regulamin stanowi integralną część umowy pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem.

3. Zamawiając Usługę, Użytkownik oświadcza, że w całości akceptuje niniejszy Regulamin i przyjmuje do wiadomości, że Operator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Ewentualne zmiany obowiązują od chwili udostępnienia nowej wersji regulaminu na stronach internetowych Operatora.

4. Operator oświadcza, że jest jedynym, samodzielnym twórcą i właścicielem Usługi i z tego tytułu przysługują mu do niego wyłączne prawa autorskie, wynikające z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§3 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Usługa udostępniana przez Operatora polega na wynajmie Aplikacji i zasobów serwerowych na potrzeby uruchomienia sprzedaży internetowej na stronie internetowej należącej do Użytkownika, po uprzednim umieszczeniu w kodzie strony internetowej Użytkownika, dedykowanego fragmentu kodu.

2. Utworzenie Konta, następuje w drodze wypełnienia formularza rejestracyjnego udostępnianego w ramach Serwisu i wypełnieniu pól formularza oznaczonych jako obowiązkowe.

3. Warunkiem rejestracji Konta, korzystania z Serwisu i Usług świadczonych przez Operatora jest akceptacja przez Użytkownika niniejszego Regulaminu.

4. Dostęp do Konta i Usług oferowanych w ramach Serwisu mają tylko i wyłącznie Użytkownicy, którzy dokonali rejestracji Konta w sposób wskazany w Regulaminie.

5. Pełny dostęp do Usług Serwisu możliwy jest po dokonaniu płatności zgodnie z aktualnym cennikiem planu PRO, który dostępny jest na stronach internetowych Serwisu NextCommerce.io.

6. Usługa świadczona jest na rzecz zarejestrowanych Użytkowników, którzy, o ile jest to wymagane, uiścili opłatę z tytułu korzystania z Usługi.

7. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, iż korzystając z darmowej wersji Usługi może mieć dostęp do ograniczonego funkcjonalności oraz że część Usługi może być dla niego niedostępna.

§4 PRAWA I OBOWIĄZKI OPERATORA

1. Operator zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Użytkownika Usługi umożliwiającej prowadzenie sprzedaży internetowej, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Operator dołoży wszelkich możliwych starań w celu zapewnienia bezawaryjności i ciągłości działania Usługi.

3. Operator ma prawo dokonywać czasowych przerw w dostępie do Usługi w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub uaktualnień Serwisu, a ponadto w celu wymiany, rozbudowy lub konfiguracji sprzętu serwerowego lub oprogramowania służących do realizacji Usługi.

4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za straty Użytkownika spowodowane krótkotrwałymi przerwami w działaniu Serwisu, wynikającymi z konieczności rozbudowy, zmiany konfiguracji lub wymiany sprzętu serwerowego i oprogramowania oraz niezbędnych prac konserwacyjnych i uaktualnień Serwisu.

5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikające z zakłóceń w pracy łączy internetowych oraz innych od niego niezależnych, które mogą wpłynąć na działanie Serwisu.

6. Operator nie odpowiada za zakłócenia w realizacji Usługi spowodowane nieprawidłowym wprowadzeniem przez Użytkownika danych lub spowodowanych korzystaniem z Konta Użytkownika niezgodnie z zaleceniami.

7. Operator nie odpowiada za skutki spowodowane ujawnieniem przez Użytkownika danych dostępowych, w tym w szczególności hasła dostępowego do Konta Użytkownika osobom trzecim.

8. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane niezależnymi od Operatora i niezawinionymi przez niego zagrożeniami występującymi w sieci Internet, a w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami.

9. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji handlowej, ani pozostałych danych zamieszczonych przez Użytkownika na stronie internetowej, na której prowadzona jest sprzedaż z wykorzystaniej Usługi Operatora.

10. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność towarów bądź usług oferowanych przez Użytkownika na stronie internetowej, na której prowadzona jest sprzedaż z wykorzystaniej Usługi Operatora, ani za prawdziwość i rzetelność ich opisu oraz zdolność Użytkownika do ich sprzedaży.

11. Odpowiedzialność Operatora za szkodę wywołaną nieprawidłowym lub brakiem świadczenia Usługi ograniczona jest do wysokości ostatniej wniesionej przez Użytkownika opłaty miesięcznej lub 1/12 części Opłaty rocznej zgodnie z obowiązujacym cennikiem. Odpowiedzialność dotyczy wyłącznie wybranego przez Użytkownika płatnego planu PRO.

12. Użytkownik wyraża zgodę na logowanie się do Konta Użytkownika przez osoby wyznaczone przez Operatora w celu pomocy technicznej.

13. Użytkownik wyraża zgodę na zbieranie danych statystycznych niezbędnych do prawidłowego świadczenia Usługi.

14. Operator ma prawo rozwijać i dowolnie modyfikować Usługę oraz Usługi dodatkowe.

15. Operator zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta Użytkownika w razie generowania przez niego obciążenia, stanowiącego zagrożenie dla stabilnego i bezpiecznego działania serwerów Operatora. Użytkownikowi nie przysługuje żadna forma rekompensaty z tego tytułu.

16. Operator udziela gwarancji na prawidłowe działanie Serwisu przez cały okres współpracy pod warunkiem, że jest on używany zgodnie z warunkami niniejszego regulaminu.

17. Operator nie odpowiada za awarie i usterki w działaniu Serwisu i Usługi, spowodowane czynnikami niezależnymi od Operatora, a w szczególności działania siły wyższej, ingerencji osób trzecich, awarii sieci komunikacyjnych, zakłóceń spowodowanych działaniem dostawcy Internetu, jak i również zakłóceń znajdujących się w obszarach ryzyka innych dostawców internetowych.

18. Operator nie jest zobowiązany do opracowywania aktualizacji Serwisu i Usługi poza tymi, które okażą się niezbędne do prawidłowego jego funkcjonowania.

§5 PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

1. Operator umożliwi Użytkownikowi sprzedaż, prezentację i reklamę asortymentu lub usług świadczonych przez Użytkownika z wykorzystaniem Usługi udostępnionej przez Operatora.

2. Użytkownik oświadcza, iż posiada prawa do użytkowania wszelkich znaków towarowych i znaków firmowych, występujących jako parametry charakteryzujące asortyment wystawiony do sprzedaży na stronach internetowych Użytkownika z wykorzystaniem Usługi udostępnionej przez Operatora.

3. Użytkownik oświadcza, iż zawartość należących do niego stron internetowych nie narusza przepisów aktualnie obowiązującego prawa oraz dóbr osób trzecich.

4. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich przepisów regulujących działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia sprzedaży internetowej, przepisów Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o Ochronie Danych Osobowych.

5. Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych i aktualnych danych dotyczących jego oraz prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

6. Użytkownik zobowiązany jest do informowania Operatora o wszelkich zmianach związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, w tym przede wszystkim zmian danych rozliczeniowych oraz danych kontaktowych.

7. Użytkownik nie ma prawa do użytkowania Usługi w celach innych stanowi niniejszy Regulamin. Użytkownik nie ma też prawa do użytkowania Aplikacji na komputerach innych niż serwery Operatora.

8. Użytkownik zobowiązany jest do udostępniania aktualnej Informacji handlowej. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść Informacji handlowej.

9. Użytkownik zobowiązany jest do realizowania zobowiązań wobec Klientów końcowych zgodnie z warunkami oferty wskazanymi w informacji handlowej zawartej na stronach internetowych należących do Użytkownika. Ponadto Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu realizacji zamówienia, złożonego przez Klienta końcowego

10. Użytkownik zobowiązany jest chronić otrzymane od Operatora dane dostępowe do Usługi, w tym przede wszystkim hasła oraz niezwłocznie powiadomić Operatora w przypadku, gdy hasło udostępnione zostało osobom trzecim.

11. W przypadku, gdyby jakakolwiek osoba trzecia wystąpiła wobec Użytkownika z roszczeniami z powołaniem się na prawa autorskie, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie Operatora, ze wskazaniem danych osoby trzeciej, w celu umożliwienia dowiedzenia autorstwa Programu i obrony swych praw przez Operatora.

12. W przypadku, gdy Użytkownik zauważy awarię w działaniu Usługi, w pierwszej kolejności zgłasza ten fakt poprzez Konto Użytkownika.

13. W sytuacji, gdy Użytkownik nie ma technicznej możliwości skorzystania z Konta Użytkownika w celu zgłoszenia awarii, może zgłosić ten fakt drogą elektroniczną lub poprzez stronę internetową NextCommerce.io.

14. Wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja, reprodukcja, kopiowanie, publikacja lub wykorzystanie komunikatów wyświetlanych Użytkownikowi na Koncie Użytkownika, korespondencji z pracownikami Operatora oraz wiadomości z wewnętrznego systemu zgłoszeń jest niedozwolone. Wiadomości mają charakter poufny, a ich publikacja może spowodować odpowiedzialność prawną.

§6 WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUGI

1. Użytkownik zarządza Usługą we własnym zakresie poprzez Konto Użytkownika, bądź też w inny sposób dopuszczony przez Operatora.

2. Operator udostępnia Użytkownikowi mechanizm umożliwiający sprzedaż jego produktów i usług na zasadach określonych w niniejszym regulaminie oraz na okres trwania umowy.

3. Niedozwolona jest prezentacja i reklama Informacji handlowych dotyczących towarów i usług zabronionych przez prawo, bądź naruszających zasady dobrych obyczajów. Treści informacji handlowej nie mogą wprowadzać Użytkownika w błąd w sposób mogący wpłynąć na jego decyzję co do nabycia towaru lub usługi.

4. Kod źródłowy Usługi nie jest publicznie jawny. Użytkownik nie nabywa prawa oraz dostępu do plików źródłowych Programu Operatora.

5. Wszelkie modyfikacje w kodzie źródłowym Programu dokonywane mogą być tylko i wyłącznie przez Operatora.

6. Program będący przedmiotem umowy instalowany jest na serwerze Operatora. Nie ma możliwości instalacji Programu na serwerze innym niż serwer Operatora.

7. W razie wykrycia błędów w działaniu Programu, leżących po stronie Operatora (np. wad kodu źródłowego), Operator zobowiązany jest usunąć powodującą je wadę.

8. Termin do usunięcia wady uzależniony jest od jej charakteru i stopnia trudności jej usunięcia. Operator zobowiązuje się jednak podjąć stosowne działania w terminie 14 dni roboczych, licząc od dnia dojścia do wiadomości Operatora zgłoszenia o wykryciu wady.

9. Przekazywanie, a w szczególności odsprzedaż osobom trzecim usług będących przedmiotem umowy jest zabronione i wymaga odrębnej, jednoznacznej, pisemnej zgody ze strony Operatora. Zabrania się także użytkowania udostępnionej przestrzeni dyskowej w celach innych niż wynika to zakresu świadczenia Usługi.

§7 PŁATNOŚĆ ZA USŁUGĘ

1. Płatność za Usługę NextCommerce Użytkownik może dokonać za pośrednictwem przelewów elektronicznych oraz karty kredytowej.

2. Każdego 1-go dnia miesiąca do Użytkownika wysyłana jest elektroniczne rozliczenie. W przypadku, gdy Użytkownik nie uiści należności w podanym terminie, Operator ma prawo do ograniczenia dostępu do Usługi, z zablokowaniem Konta Użytkownika włącznie. W przypadku zablokowania dostępu do Usługi, wszelkie Usługi świadczone przez Operatora na rzecz Użytkownika zostają na ten okres zawieszone.

3. Zablokowanie usług nie zwalnia Użytkownika z obowiązku dokonania zaległych płatności oraz płatności w okresie wypowiedzenia Usługi.

4. Do każdej faktury na zasilenie Salda Operator dolicza podatek VAT obliczony wg obowiązujących stawek.

5. Użytkownik po zarejestrowaniu się i wybraniu planu PRO dokonuje pierwszej płatności za Usługę oferowaną przez Operatora zgodnie z aktualnym Cennikiem usług zamieszczonym w Serwisie.

6. Użytkownik ma prawo do bezpłatnej zmiany planu Usługi, przy czym zmiana nastąpi od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym Użytkownik dokonał zmiany.

7. Dane osobowe podane przez Użytkownika w trakcie dokonywania płatności przetwarzane są przez PayU S.A., jako instytucję płatniczą pośredniczącą w realizacji płatności.

§8 REKLAMACJE

1. Użytkownikom Serwisu przysługuje Prawo do składania reklamacji związanych z działaniem i użytkowaniem Usługi.

2. W przypadku zastrzeżeń co do poprawności rozliczenia opłaty za świadczoną przez Operatora usługę, Użytkownik zobowiązany jest zgłosić Operatorowi reklamację najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia pobrania opłaty lub wystąpienia sytuacji, której dotyczą zastrzeżenia.

3. Niezgłoszenie reklamacji w terminie podanym w ustępie 2 oznacza akceptację warunków Operatora, w tym rozliczeń finansowych z Użytkownikiem.

4. Reklamacje mogą być zgłaszane listownie pod adres: Droplo Sp. z o.o. ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych lub elektronicznie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: kontakt@redcart.pl, z dopiskiem "Reklamacja NextCommerce"

5. Wszystkie reklamacje dotyczące Usług świadczonych na podstawie umowy winny być zgłaszane wskazanym przez Operatora druku reklamacyjnym, wraz z dokładnym wskazaniem nazwy podmiotu Użytkownika, adresu siedziby Użytkownika, przedmiotu reklamacji, okoliczności uzasadniających reklamację oraz podpisem lub pieczęcią Użytkownika.

6. Za dzień wniesienia reklamacji przyjmuje się dzień wpływu zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej na adres siedziby Operatora .

7. Operator rozpatrzy reklamację w terminie 60 dni roboczych od daty jej wniesienia.

8. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji kwota podlega zwrotowi poprzez zwiększenie wartości Salda Użytkownika o uznaną kwotę.

9. Prawo dochodzenia roszczeń reklamacyjnych w postępowaniu sądowym przysługuje po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.

10. Operator ponosi odpowiedzialność za szkodę wywołaną nieprawidłowym lub brakiem świadczenia Usługi do wysokości opłaty wniesionej przez Użytkownika według aktualnego Cennika usług.

§9 PRAWA AUTORSKIE I LICENCJE

1. Usługa, jej funkcjonalności, strona internetowa, za pośrednictwem której udostępniana jest Usługa, jak i jej dowolne elementy stanowią utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i podlegają ochronie przewidzianej w tej ustawie. Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie stanowi licencji i nie upoważnia do korzystania przez Użytkownika z Usługi we własnym imieniu, w szczególności kopiowania, tworzenia egzemplarzy i rozpowszechniania Usługi.

2. Wszelkie funkcjonalności Usługi i oprogramowania wykorzystane w ramach Usługi mogą być wykorzystywane wyłącznie zgodnie z regulaminem i nie mogą być w inny sposób wykorzystywane samodzielnie przez Użytkownika.

3. Żadna część Usługi, jej funkcjonalności, jak i element strony internetowej za pośrednictwem której udostępniana jest Usługa, nie mogą być kopiowane, powielane i rozpowszechniane przez Użytkownika.

4. Operator nie uzyskuje dostępu do Treści Użytkownika, nie dokonuje oceny legalności tych Treści ani też nie prowadzi moderacji tych Treści. Użytkownik nie udziela Operatorowi jakichkolwiek praw, w szczególności licencji do Treści. Operator jest jednak uprawniony do uniemożliwienia dostępu i usunięcia Treści Użytkownika, w przypadku uzyskania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych Treści.

§10 ROZWIĄZANIE UMOWY

1. Zarówno Operator, jak i Użytkownik ma prawo wypowiedzieć umowę w każdym czasie, z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca. Wypowiedzenie umowy świadczenia Usług wymaga formy pisemnej lub elektronicznej dyspozycji złożonej za pomocą systemu zgłoszeń dostępnego w Koncie Użytkownika Usługi.

2. Operator zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usługi, rozwiązania umowy i zablokowania dostępu do części administracyjnej Usługi w trybie natychmiastowym w przypadku, gdy:
a. Użytkownik spóźnia się z płatnością za świadczone usługi przez okres dłuższy niż 14 dni,
b. Użytkownik przekazał Operatorowi nieprawdziwe lub nieaktualne dane,
c. Użytkownik prezentuje na stronach internetowych informacje handlowe zabronione przez prawo, bądź naruszające zasady dobrych obyczajów,
d. Użytkownik swoim postępowaniem działa na szkodę Operatora,
e. Użytkownik dopuści się czynu karalnego w rozumieniu obowiązującego prawa,
f. Strona internetowa prowadzona przez Użytkownika generuje obciążenie powodujące lub mogące spowodować niestabilne działanie bądź całkowite zaprzestanie Usługi oferowanej przez Operatora lub też powodujące lub mogące spowodować znaczne pogorszenie jakości Usług świadczonych przez Operatora na rzecz innych Użytkowników Usługi,
g. Użytkownik posiada ujemne Saldo w momencie naliczenia Opłaty za kolejny okres rozliczeniowy, w przypadku, gdy korzysta z płanego planu PRO,
h. Użytkownik narusza którykolwiek z punktów niniejszego regulaminu.

3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że z chwilą wypowiedzenia umowy jest równoznaczne z zaprzestaniem świadczenia przez Operatora Usługi na rzecz Użytkownika. Jednocześnie Operator ma odtąd prawo do usunięcia wszelkich danych Użytkownika, w tym informacji handlowej dotyczące jego oferty, oraz do zamknięcia i usunięcia Usług. W takim przypadku Użytkownik nie ma prawa zażądać od Operatora odszkodowania.

4. W przypadku, niedotrzymania przez Użytkownika okresu wypowiedzenia umowy lub stwierdzenia zaległości na saldzie w dniu zamknięcia konta, Operator może naliczyć opłatę dodatkową, w całości pokrywającą koszty postępowania egzekucyjnego. Użytkownik zobowiązuje się dokonać płatności w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania faktury proforma. Faktura zostanie dostarczona do Użytkownika w formie elektronicznej.

5. Po wypowiedzeniu umowy przez Użytkownika wartość nadpłaconego Salda nie podlega zwrotowi i w całości jest rozliczna na poczet prac związanych z całkowitym usunięciem Usługi NextCommerce.

§11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronach Serwisu NextCommerce.

2. Operator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu, w tym zmian warunków oraz cennika korzystania z Usługi. Taka informacja zostanie opublikowana na 14 dni przed planowaną zmianą na stronach Serwisu Operatora oraz podana zostanie do wiadomości Użytkownikom w komunikatach na Koncie Użytkownika.

3. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość zapisania regulaminu oraz jego wydrukowania. Uważa się, że Użytkownik zaakceptował warunki regulaminu, jeśli nie zgłosił swojego pisemnego sprzeciwu w terminie 14 dni od momentu otrzymania zmian warunków regulaminu.

4. Wszelkie ustalenia ustne pomiędzy Użytkownikiem, a Operatorem lub pracownikami działającymi w imieniu Operatora, wymagają pisemnego potwierdzenia.

5. Operator i Użytkownik deklarują gotowość rozwiązywania ewentualnych sporów wynikłych z realizacji Usługi przede wszystkim na drodze wzajemnego porozumienia.

6. Ponadto Operator i Użytkownik ustalają, że w przypadku sporów pomiędzy stronami, sądem właściwym rzeczowo do rozpoznania wszelkich spraw będzie sąd właściwy dla siedziby Operatora.

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego.

Masz pytania? Porozmawiaj z nami!